akcionāri

Akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa

Posted on

Saskaņā ar likumu „Par akciju sabiedrībām” dividende ir akciju sabiedrības tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs.

Akcionārs savukārt ir tāda uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks, kas iegādājies uzņēmuma lēmuma paplašināt savu darbību rezultātā izlaistās akcijas.

Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts, ka dividendes uzskatāmas par ienākumiem no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, un ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc likmes 10 procenti.

Dividenžu izmaksa iekšzemes sabiedrību starpā Latvijā netiek aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

To, cik daudz naudas tiks izmaksāts, nolemj akcionāru sapulce. Dividendes izmaksā dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai.

Ne visa peļņa no uzņēmuma ienākumiem tiek izmaksāta dividendēs. Ja tiek lemts, ka uzņēmums jāattīsta, tātad peļņa jāiegulda uzņēmuma paplašināšanā, tā paliek nesadalīta. Taču, ja ienākumu no uzņēmuma darbības ir pietiekami, tad daļa peļņas tiek izmaksāta dividendēs akcionāriem.

Dividendes akcionāriem tiek izmaksātas skaidrā naudā.

Dividenžu izmaksas datumā nauda tiek pārskaitīta uz akcionāra bankas kontu vai sākotnējo reģistru, kurā glabājas par privatizācijas sertifikātiem iegādātās akcijas, kas nav pārskaitītas uz vērtspapīru kontu bankā.

Informācija par uzņēmumu izlaistajām akcijām -izmaksātajām un plānotajām dividendēm, to lielumu, aprēķina datumu, citiem lēmumiem, ko pieņem uzņēmumu sasauktās akcionāru sapulces, ir atrodama Nasdaq Riga mājaslapā, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sistēmā ORICGS.

Advertisements